J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Klingerka

3D model budúcej dopravnej infraštruktúry Bratislavy už môžete obdivovať v Eurovea

3D model budúcej dopravnej infraštruktúry Bratislavy už môžete obdivovať v Eurovea

3D model budúcej dopravnej infraštruktúry Bratislavy už môžete obdivovať v Eurovea

Animovaný 3D model zobrazuje až 60 kilometrov štvorcových mesta v mierke 1:6 000. Na ploche necelých 3 metrov štvorcových zobrazuje na detailnej animácii všetky informácie o plánovanej električkovej trati v rozlíšení 4K. Tie sú doplnené o priestorový hologram budov a topografie mesta Bratislava. Model dopravnej infraštruktúry Bratislavy prezentuje existujúcu sieť električkovej, železničnej a cestnej infraštruktúry so zameraním na koľajovú dopravu, ako aj riešenie, ako by mohla vyzerať sieť nosného dopravného systému Bratislavy už v rokoch 2022 až 2025.

Tento krok nadväzuje na verejný záväzok JTRE významne prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti novovznikajúceho moderného centra Bratislavy v marci 2017. Na základe požiadavky vedenia mesta nechala JTRE spracovať nezávislú štúdiu zameranú na porovnanie prínosov a možných negatív navrhovanej trasy v porovnaní s alternatívnymi po Landererovej a Mlynských nivách. Aj po tomto porovnaní sa navrhovaná trasa javí ako najvýhodnejšia nielen z pohľadu  technických podmienok jej realizovateľnosti, ale aj z hľadiska segregovaného vedenia a prevádzkových nákladov. V septembri preto predložila Magistrátu hl. mesta Bratislavy podrobné závery porovnávacej štúdie alternatívnych električkových trás spracované na základe odporúčania odborných útvarov mesta a zároveň predstavila verejnosti návrh na vybudovanie novej električkovej trate po trase Šafárikovo námestie cez Eurovea City, Dulovo námestie až po Trhovisko Miletičova. Električka ako nosný systém bratislavskej verejnej dopravy je vedená v radiálach, z ktorých každá vychádza z centra mesta k jeho okrajom. Aby bol tento systém plnohodnotný, je potrebné jednotlivé radiály prepojiť. Navrhovaná električková trať prepojí najkratšou trasou dve najväčšie mestské časti – Petržalku a Ružinov - a zároveň, v súčinnosti s už existujúcimi traťami, vznikne centrálny električkový okruh, ktorý Bratislave doteraz chýbal. Okruh vytvorí aj ideálne podmienky pre vznik novej vrakunsko-biskupickej radiály.

Model si mohli pozrieť návštevníci hlavného mesta až do konca septembra vo foyeri Primaciálneho paláca a v súčasnosti je verejnosti prístupný v obchodnom centre Eurovea, na prízemí v budove s kinami.

Animácia: https://www.youtube.com/watch?v=9MnmG-pM7mM

Všetky informácie o novom okruhu na: www.novaelektricka.sk  

Prezentačné video: https://youtu.be/WyrDjV1ABj0